En compliment de les disposicions contingudes en Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, així com en la Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  
protecció  de  dades personals  i  garantia dels drets digitals, la Fundació Privada
Serveis Socials del Montsià l’informa del següent:
 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 • Identitat: Fundació Privada Serveis Socials del Montsià (en endavant, FUSSMONT) amb NIF G-43908599.
 • Adreça postal: domicili a carrer Sant Cristòfol, 278-280, 43870, Amposta.
 • Telèfon: 977 70 33 08.
 1. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Com pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades?

Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça creada a tal efecte: protecciodades@fussmont.com.

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

En compliment d’allò que disposa el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades, et comuniquem que des de FUSSMONT tractem les dades que ens facilites a través dels formularis i la pàgina web per a les finalitats següents:

 • Facilitar informació als usuaris que ho desitgin sobre els serveis prestats a l’entitat.
 • Gestionar la recepció de currículums per a la posterior valoració dels candidats a ocupar un lloc de treball dins de l’entitat.
 • Gestionar la zona online de empleats.
 • Tractament de dades de cookies (https://www.fussmont.cat/politica-de-cookies/).
 1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Les seves dades seran tractades en base a les següents legitimacions establertes en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades:

 • Pel compliment d’una obligació aplicable al responsable del tractament, així com per l’aplicació de l’article 9.2.h) del Reglament (UE) 2016/679
 • Per l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 • Per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.
 • Pel consentiment de l’interessat pel tractament de les seves dades personals per una o vàries finalitats.
 1. DESTINATARIS DE LES DADES

A quins tercers comunicarem les seves dades personals?

Les dades que ens faciliti a través dels formularis i de la pàgina web no seran comunicades a cap altra entitat. Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran transferides a cap altre país de fora de la Unió Europea.

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que vostè ens faciliti es tractaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides. Passat aquest termini, FUSSMONT conservarà les seves dades personals quan aquestes deixin de ser pertinents per les finalitats recollides, degudament bloquejades, per la seva posada a disposició de les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’usuari i/o els terminis de conservació previstos legalment. FUSSMONT procedirà a la supressió física de les seves dades un cop transcorreguts aquests terminis.

 1. DRETS DELS INTERESSATS

Quins drets té i com pot exercir-los?

Els interessats podran exercir, si ho desitgen, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al tractament, i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, a través dels següents mitjans:

 • Mitjançant enviament de sol·licitud per escrit a l’adreça postal indicada.
 • Mitjançant enviament de sol·licitud al correu electrònic protecciodades@fussmont.com.

Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del seu consentiment, retirar el seu consentiment mitjançant el procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

Així mateix, si creu que ha estat vulnerada la tutela d’algun dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat/).